Pályázati felhívás fogorvosi praxis betöltésére

Gádoros Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki fogorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör:

Gádoros Nagyközség fogorvosi körzetének ellátása területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján történik.

A feladat ellátásának helye: 5932 Gádoros, Kossuth Lajos u. 27. sz. alatti fogorvosi rendelő

Ellátandó lakosságszám: Lakcím szerint: 3700 fő

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

Gádoros Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a rendelő helyiség használatát. A rendelő használatával felmerülő rezsiköltség – a közműszolgáltatókkal kötött szerződés alapján – a praxisjog jogosultját terheli.

Pályázati feltételek:

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint;

–        büntetlen előélet;

–        cselekvőképesség;

–        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;

–        magyar állampolgárság;

–        külföldi állampolgárság honosított magyar diplomával,

–        Magyar Orvosi Kamarai tagság

–       érvényes működési nyilvántartási kártya megléte.

Előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

–        fogorvosi diploma hiteles másolata

–        egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;

–        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;

–        szakmai önéletrajz;

–         nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;

–         Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;

–        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;

–        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;

–        a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet    5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné, illetve érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Gádoros Nagyközség Önkormányzata részére, Dr. Szilágyi Tibor polgármesternek címezve (5932 Gádoros, Kossuth utca 16.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”.

A jogviszony kezdete:

Nyertes pályázóval a képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemezti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal, legkorábban: 2020. január 1-jén.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Gádoros Nagyközség polgármesterénél, Dr. Szilágyi Tibornál a 68/490-331 telefonszámon munkaidőben.