Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

Gádoros Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki háziorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör:
Gádoros Nagyközség I. számú (betöltetlen) háziorvosi körzetének ellátása területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján történik.

A feladat ellátásának helye: 5932 Gádoros, Bajcsy-Zsilinszky u. 80. sz. alatti rendelő

Ellátandó lakosságszám: Lakcím szerint: 1014 fő

Központi ügyeleti ellátás működik

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Gádoros Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a rendelő helyiség használatát. A rendelő használatával felmerülő rezsiköltség – a közműszolgáltatókkal kötött szerződés alapján – a praxisjog jogosultját terheli.

Pályázati feltételek:
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint;

–        büntetlen előélet;
–        cselekvőképesség;
–        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;
–        Magyar Orvosi Kamarai tagság.

Előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 10.

 A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
–   orvosi diploma, háziorvosi- vagy alap szakvizsga elvégzését tanúsító okiratok hiteles másolata
–   egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
–   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
–   szakmai önéletrajz;
–    nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;
–    Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
–   a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
–   a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
–   a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet    5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné, illetve érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Gádoros Nagyközség Önkormányzata részére, dr. Szilágyi Tibor polgármesternek címezve (5932 Gádoros, Kossuth utca 16.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.

A jogviszony kezdete:
Nyertes pályázóval a képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Gádoros Nagyközség polgármesterénél, Dr. Szilágyi Tibornál a 68/490-331 telefonszámon munkaidőben.