Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gondozási Központ vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogyviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.05.01 – 2023.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5932 Gádoros, Fő utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése,vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése,irányítása,ellenőrzése,az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény alaptevékenysége: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás. Az intézményvezető ellátja továbbá a védőnői szolgálat munkáltatói jogkörét is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (4. sz. melléklet) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •         Felsőfokú képesítés,•         Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség, elsősorban: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, mentálhigiénikus,
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás.
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség.
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státusz
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •  Az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett 5 év vezetői gyakorlat,
 •  Szociális szakvizsga.
 •  Felhasználói szintű ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • • részletes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Szakmai gyakorlat igazolása,
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 • Nyilatkozat, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja pályázatát, vagy kéri zárt ülés tartását,
 • Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás, kinevezés kezdő időpontjától számított kettő éven belül vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Olasz Imréné dr. jegyző nyújt, a 68/490-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 934-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa.